سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی اکبر بابالو – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

یکی از روشهای نوین ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشایی، که نقش مهمی در استحکام مکانیکی غشای نهایی دارند، روش قالبریزی ژل میباشد. در این تحقیق برای تهیه سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشایی از پودر آلفا- آلومینا با ۴۵ در صد حجمی در تعلیقهای آلی شامل مونومر آکریل آمید وN’ و Nمتیلن بیس اکریل آمید دو عامله با ۵ درصد بر مبنایپودر آلومینا استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایش ارشمیدس و تخلخل سنج جیوهای نشان دهنده میزان تخلخل مناسب، اندازه مطلوب حفرات و توزیع باریکی از اندازه حفرات در قطعات ساخته شده با این روش میباشد. ایننتایج بیانگر این است که روش قالبگیری ژل، روش مناسبی برای ساخت و شکلدهی قطعات سیستمهای متخلخل نگهدارنده غشایی است. برای اینکه قطعات دارای کیفیت مطلوب و بدون نقص باشند، مرحله حرارت دهی و حذف حامل پلیمری باید با دقت بالا و بصورت کنترل شده انجام شود نتایج حاصل از آنالیز حرارتی نشان داد که مرحله حذف حامل پلیمری در دماهای کمتر از ۶۰۰ درجه سانتیگراد اتفاق میافتد بنابراین شدت حرارتدهی باید کاملا کنترل شده و پایین باشد سپس دمای قطعه با شدت بالاتری به دمای تفجوشی ( ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد) برسد.