سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا توسلی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمد کاظمینی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کاتالیست V2O5/SiO2 برای اکسیداسیون SO2 به SO3 (که مصرف عمده آن تولید اسید سولفوریک است) با کمک اکسیژن بکار م یرود . در این کاتالیست فاز فعال، مخلوط پنتااکسید وانادیم و سولفات/پیروسولفات قلیایی است که در دمای واکنش به صورت فازی مذاب سطح خلل و فرجهای پایه سیلیسی را پر نموده است. نظر به اینکه درصد SO3 و غلظت ۵+ V در این کاتالیست با میزان تبدیل خوراک و دما تغییر م یکند، سینتیک واکنشاکسیداسیونSO 2 بسیار پیچیده م یباشد. در این تحقیق، ساخت کاتالیست با مقادیروترکیبات مختلف موردبررسی قرار گرفت. خاک دیاتومه تخلیص شده سواحل خلیج فارس برای استفاده به عنوان پایه انتخاب شد. باانجام آزمایشات،XRF ،XRD تعیین سطح ویژه BET تخلخل سنجی و آنالیز رنگ، مناسب بودن کاتالیستساخته شده برای تعیین مکانیسم واکنش مورد تایید قرار گرفت. درقسمت دیگر پروژه ، مطالعه سینتیکی واکنش با کاتالیستهای ساخته شده انجام گرفت و با کمک داد ههای تجربی، سینتیک تابع دمایی واکنش در شرایط عملیاتی ۳۸۰-۴۲۰C فشار ۰/۱۰MPa و ترکیب گاز ورودی %۷۱/۱N2 , %18/9O2 , %10 SO2 ۷۱ % بدست آمد. داده شده است که پارامترهای این معادله از جمله ثابت سرعت واکنش، به خوبی از رابطه آرنیوسی دمایی پیروی م یکنند و به سادگی از آن انرژی فعالیت واکنش بدست م یآید.