سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین قصاعی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مواد و متالوژی
حمیدرضا رضایی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مواد و متالوژی
آزاده شمس – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مواد و متالوژی

چکیده:

استفاده از لعاب های زری ن فام از قرن ششم هجری به بعد در ک ارگاه های سرامیک سنتی ایران متداول گردی د . با توجه به غیر فعال شدن این فعالیت هنری و عدم آگاهی از رو ند تولید آن اندیشه ساخت لعاب زری ن فام قوت گرفت . چون میزان دما و مدت و شدت احیا سه پارامتر مهم در بروز پدیده زرین فام می باشند ، یافتن شرای ط مطلوب مست لزم استخراج دمای بهینه و احیای مناسب است . در پروژه حاضر اقدام به تهیه یک لعاب پایه مناسب زرین فام مینای ی گردید . چون لعاب پایه مناسب باید اپک باشد ، به کمک اپک کننده های متداول در صنعت سرامیک – اکسید قلع و اکسید زیرکونی وم – تلاش به اپک کردن لعاب پایه گردید . نتیجه مطلوب تر را اکسی د قلع به ارمغان آورد . چون بررسی پارامترهای موثر در تشکیل لایه زری ن فاممورد توجه بود ، دو ترکیب لایه مینایی انتخاب و آن ها در شرایط مختلف دمایی و احی ایی مورد بررسی قرار گرفتند . برای فراهم کردن امکان تغییرات در زمان و دما وسیله مناسب کوره گرادی ان تشخیص داده شد . نتایج بررسی نش ان داد که لعاب با اپک کننده اکسید قلع و مینا های حاوی ترکیبات نقره و مس همچنین ترکیبات بی سموت و نقره در محدوده دمایی ۵۰۰-۶۰۰ درجه سلسیوس و زمان احیای ۱۵۰ دقیقه لایه های زرین فام بهتری را ارایه می دهند