مقاله ساخت ويريون هاي HIV با قابليت يك سيكل تكثير با هدف مطالعات ويروس شناسي و واكسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ساخت ويريون هاي HIV با قابليت يك سيكل تكثير با هدف مطالعات ويروس شناسي و واكسن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس نقص ايمني انسان
مقاله ويريون با قابليت يك سيکل تکثير
مقاله واكسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيح الهي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب پور روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدداور
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي فوزيه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: آقاصادقي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويروس نقص ايمني انسان (HIV) از خانواده رتروويريده و عامل سندرم نقص ايمني اكتسابي (AIDS) مي باشد. تهديدي كه عفونت HIV براي نظام سلامت جهاني ايجاد كرده؛ باعث شده است كه مطالعه براي دستيابي به تركيبات ضدويروسي جديد و همچنين طراحي و توليد واكسن HIV اهميت ويژه اي پيدا كند. اين مطالعه به منظور ساخت ويريون هاي HIV با توان يك سيكل همانندسازي با نام Single Cycle Replicable (SCR) با استفاده از پروويروس هاي بدون آنزيم رونوشت بردار معكوس (RT) انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي ويريون هايي به نام SCR HIV با قابليت يك سيكل تكثير، به وسيله ترانسفكشن هم زمان سه پلاسميد pSPAX.2،pMD2.G  و pmzNL4-3 به سلول هاي  HEKتوليد و سپس توان همانندسازي اين ويريون ها در سه رده سلولHEK ،MT-2  و سلول هاي طحال موش با بررسي روش اليزا براي ترشح p24 و ميزان تشکيل سنسيشيوم بررسي گرديد. همچنين عفونت زايي ويريون هاي نسل دوم روي سلول هاي MT-2 مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نتيجه بررسي هاي انجام شده نشان دهنده توان مناسب توليد ويريون هاي  SCRدر تمامي سلول هاي مورد بررسي مي باشد. همچنين تمامي آنتي ژن هاي HIV به شکل طبيعي خود به وسيله همانندسازي ويريون هاي SCR توليد مي شوند؛ اما اين اجسام ويروسي نسل دوم به طور کامل از نظر توانايي تکثير، غيرفعال مي باشند.
نتيجه گيري: اين مطالعه توانست ويريون هاي SCR را توليد نمايد كه كانديد مناسبي براي واكسن HIV بوده و همچنين با توجه به توان يك سيكل زندگي ويريون هاي SCR نيازمند تمهيدات شديد ايمني زيستي مورد نياز در مطالعات رتروويروس ها نمي باشد.