مقاله ساخت وکتورهاي بياني حامل ژن PEP با برچسب هاي GST و FLAG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ساخت وکتورهاي بياني حامل ژن PEP با برچسب هاي GST و FLAG
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکسي زوم
مقاله پروتئين پراکسي زومي (PEP)
مقاله وکتور بياني پروکاريوتي
مقاله وکتور بياني يوکاريوتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري جهان تيغ مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: تنهايي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: ميراوليايي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پراكسي زومها، اندامك هاي يوكاريوتي تك غشايي داراي عملکردهاي متنوع بسته به بافت، مرحله رشد و شرايط محيطي مي باشند. پروتئين هاي ماتريکس پراکسي زوم در سيتوپلاسم ساخته و توسط سيگنال هدف يابي پراکسي زومي (PTS) به درون اين اندامک هدايت مي شوند. يکي از پروتئين هاي ماتريکس پراکسي زوم، پروتئين پراکسي زومي (PEP) مي باشد که عملکرد آن ناشناخته است. به منظور بررسي اين ژن،PEP-cDNA  کلون شده در وکتور pEGFP-C1، وارد وکتور بياني پروکاريوتي pGEX-6p-2 گرديد تا در آينده بتوان PEP نشاندار شده با GST را جهت خالص سازي پروتئين و بررسي بيوشيميايي بيشتر اين پروتئين توليد نمود. ژن PEP همچنين در پايين دست ژن FLAG قرار گرفت و DNA نوترکيب FLAG-PEP در وکتور بياني يوکاريوتي pUcD2SRaMCSHyg وارد گرديد تا در آينده براي بيان گذرا و شناسايي جايگاه پروتئين PEP، از اين پروتئين نشاندار استفاده شود. نتايج بدست آمده نشان دادند که قطعه PEP-DNA و FLAG-PEP به درستي و بدون هيچگونه موتاسيوني درون وکتورها قرار گرفته اند.