مقاله ساخت و ارزشيابي تکاليف آگاهي از قافيه در کودکان بهنجار ۵ تا ۶ ساله فارسي – زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ساخت و ارزشيابي تکاليف آگاهي از قافيه در کودکان بهنجار ۵ تا ۶ ساله فارسي – زبان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي از قافيه
مقاله شناسايي قافيه
مقاله بيان کلمه هم قافيه
مقاله کودکان فارسي زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياتباراحمدي سيده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: آراني كاشاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي بختياري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آگاهي از قافيه معيار مهمي براي مهارت هاي پردازش گفتار، خواندن و نوشتن است. با توجه به اين که در ايران آزمون مناسبي براي ارزيابي مهارت شنيداري در کودکان ۵ تا ۶ سال وجود ندارد، هدف اصلي اين پژوهش ساخت و ارزشيابي تکاليف آگاهي از قافيه در کودکان ۵ تا ۶ ساله بود.
روش بررسي: يکصد کودک بهنجار ۵ تا ۶ ساله مهد کودک هاي شهر تهران مشتمل بر ۵۰ دختر و ۵۰ پسر به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار بررسي شامل تکاليف آگاهي از قافيه، يعني شناسايي قافيه و بيان کلمه هم قافيه بود. بررسي روايي و پايايي با روش شاخص روايي محتوايي، تکرارپذيري نسبي و مطلق انجام شد. ضريب همبستگي تکاليف با روش همبستگي پيرسون و مقايسه ميانگين نمرات کودکان در هر دو بخش با روش سطوح سادگي مشخص شد. مقايسه ميانگين نمره دختران و پسران با روش t مستقل انجام گرفت.
يافته ها: تکاليف طراحي شده براي گروه سني ۵ تا ۶ سال مناسب بود و دو بخش، روايي و پايايي مطلوبي داشتند. توانايي کودکان در بخش بيان کلمه هم قافيه بيشتر از بخش شناسايي قافيه بود. ضريب همبستگي يا ارتباط هر يک از بخش ها با کل مهارت آگاهي از قافيه معني دار بود (p<0.05). مهارت کودکان دختر و پسر در کل تکاليف تفاوت معني داري با يکديگر نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: تکاليف طراحي شده براي ارزيابي مهارت آگاهي از قافيه مناسب مي باشند و داراي روايي محتوايي و پايايي مطلوبي هستند و رابطه معني داري با کل مهارت آگاهي از قافيه دارند و بر يکديگر تاثير مي گذارند. مهارت هاي دو گروه دختر و پسر در اين تکاليف مشابه مي باشد.