مقاله ساخت و اعتباريابي آزمون تشخيص آسيب هاي رواني سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي آزمون تشخيص آسيب هاي رواني سازماني
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون تشخيص آسيب هاي رواني سازماني
مقاله سازمان نمايشي
مقاله سازمان افسرده
مقاله سازمان بدبين
مقاله سازمان روان پريش
مقاله سازمان مضطرب
مقاله سازمان وسواسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف ساخت و اعتباريابي آزمون تشخيص آسيب هاي رواني سازماني در سازمان هاي صنعتي ـ توليدي و خدماتي ـ اداري اصفهان در سال ۱۳۸۳-۸۴ به مرحله اجرا در آمد. به منظور دستيابي به هدف پژوهش از بين کارکنان و کارگران سطح عملياتي سازمان هاي صنعتي ـ توليدي ۷۳۰ نفر و از بين کارکنان و کارگران سازمان هاي خدماتي ـ اداري ۸۸۵ نفر (در مجموع ۱۶۱۵ نفر) با استفاده از نمونه گيري خوشه اي انتخاب گرديدند. با استفاده از مصاحبه مقدماتي و استفاده از سازه هاي نظري موجود و استفاده از نظر صاحبنظران، پرسشنامه اي که شامل ۱۴۸ سوال بود ساخته شد و در اجراي آزمايشي بر روي ۸۰ نفر از کارکنان سازمان هاي صنعتي ـ توليدي و ۸۰ نفر از کارکنان سازمان هاي خدماتي ـ اداري، پرسشنامه اي ۵۶ سوالي از آن استخراج شد. ملاک انتخاب سوال ها داشتن همبستگي مثبت با کل آزمون و داشتن بار عاملي مثبت و بالاي ۴/۰ بود. پس از انتخاب سوال ها و اجراي آن بر روي کليه نمونه پژوهش (۱۶۱۵ نفر)، روايي سازه آزمون با استفاده از تحليل عوامل اکتشافي و با چرخش از نوع واريماکس مورد بررسي قرار گرفت. در تحليل عاملي شش عامل استخراج شد. اين شش عامل قادر بوده اند، در مجموع ۶۶۸/۶۶ درصد از واريانس کل را تبيين کنند. نتايج بازآزمايي نيز نشان داد ضرايب بازآزمايي عوامل ششگانه به ترتيب معادل ۷۵/۰، ۵۸/۰، ۵۸/۰، ۷۳/۰، ۵۰/۰ و ۷۲/۰ بوده که در سطح P<0.01 معنادار بوده اند. ضريب بازآزمايي کل آزمون نيز معادل ۶۲/۰ محاسبه شده است.