مقاله ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش تيپ شخصيتي D و رابطه آن با بيماري كرونري قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۳۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش تيپ شخصيتي D و رابطه آن با بيماري كرونري قلب
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ شخصيتي D
مقاله سلامت رواني كلي
مقاله تيپ شخصيتي A
مقاله بيماري كرونري قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپورمباركه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، ساخت مقياسي براي سنجش تيپ شخصيتي D و رابطه آن با بيماري كرونري قلب است. جامعه آماري پژوهش كليه دانشجويان و كارمندان دانشگاههاي آزاد اسلامي و كارمندان شاغل در صنايع استان اصفهان و بيماران كرونري قلب مراجعه كننده به مطب هاي تخصصي قلب بودند. نمونه پژوهش ۸۷۰ فرد بهنجار و ۱۷۴ بيمار قلبي بودند كه به شيوه تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي بررسي روايي سازه پرسشنامه مقدماتي از روش آماري تحليل عوامل و براي آزمون فرضيه پژوهش از آزمون يو ـ من ـ ويتني استفاده شد. همچنين براي بررسي روايي، همزمان فرم مقدماتي مقياس D ، از پرسشنامه هاي تيپ شخصيتي D دنولت، سلامت رواني كلي (GHQ)، و زيرمقياس افكار منفي تعامل اجتماعي گلاس استفاده شد. ضرايب همبستگي، از اجراي همزمان با پرسشنامه هاي گفته شده به ترتيب برابر با ۹۵/۰، ۵۵/۰ و ۵۲/۰، (P<0.001) به دست آمد. براي بررسي پايايي مقياس ساخته شده از روشهاي آلفاي كرونباخ، بازآزمايي و دو نيمه سازي استفاده شد. ضرايب به دست آمده با اين روشها به ترتيب برابر با ۸۵/۰، ۹۲/۰ و ۷۴/۰، (P<0.001) بود. نتايج تحليل عاملي با روش مولفه هاي اصلي و چرخش از نوع واريماكس ۵ عامل به دست آمد كه به ترتيب به نامهاي: افسردگي، اضطراب، خشم و زودرنجي به عنوان زيرمقياس هيجان هاي منفي و عامل هاي محدوديت اجتماعي و بازداري كلامي به عنوان زيرمقياس بازداري اجتماعي نامگذاري شدند. مقادير كل ارزش ويژه مقياس ۲۲ سوالي برابر با ۰۶/۱۴، KMO (نشان دهنده كفايت نمونه گيري) برابر با ۸۵/۰ و آزمون كرويت بارتلت برابر با ۵۹/۱۳۸۱، (P<0.001) به دست آمد. نتايج مربوط به بررسي رابطه تيپ شخصيتي D و بيماري كرونري قلب نشان داد كه يوـ من ـ ويتني برابر با ۸۵/۵=z ، (P<0.001) به دست آمد. بنابراين تفاوت بين نمرات افراد بهنجار و بيماران قلبي معنادار بود.