مقاله ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش دو خصيصه شخصيتي در دانش آموزان پيش دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۰ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش دو خصيصه شخصيتي در دانش آموزان پيش دانشگاهي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتباريابي
مقاله خصيصه
مقاله ساخت
مقاله شخصيت
مقاله مقياس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سينايي راد اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: دانش عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش سنجش دو خصيصه شخصيتي مراقب / تفکر پارانويايي و انزواطلبي / تفکر اسکيزوييدي و ساخت ابزاري بر مبناي نظريه تهييج و بازداري هيجاني آيزنک براي آن است.
روش: پژوهش از نوع توصيفي و آزمون سازي است. پس از تهيه مقياس پنج درجه اي کرج و اطمينان از روايي و پايايي آن، تعداد ۵۶۷ نفر دانش آموز دختر و پسر مراکز پيش دانشگاهي شهرستان اردبيل آن را تکميل کردند. با روش تحليل عوامل پاسخ هاي آزمودني ها، از ۲۰۰ ماده پرسشنامه اوليه، ۶۳ ماده استخراج و فرم ۶۳ سوالي، مقياس شخصيتي کرج I نامگذاري شد.
يافته ها: روايي صوري و محتوايي مقياس از طريق پرسشنامه اوليه مورد تاييد صاحبنظران روان شناسي قرار گرفت و اعتبار و پايايي آن با دو روش بازآزمايي و برآورد ضريب همبستگي بين خرده مقياس هاي آزمون هاي مواز از جمله «ميلون III»، «SLC90-R»، «وودورث»، «پرسشنامه آيزنک» و با آزمون همتاي آن، مقياس شخصيتي کرج II بررسي و پايايي دروني با ضريب آلفاي کرونباخ نيز محاسبه شد که رضايت بخش و در سطح P<0.001 معني دار بود.
نتيجه گيري: اجراي مقياس تفاوت هايي را بين ويژگي هاي شخصيتي دختران و پسران و رشته تحصيلي آزمودني ها نشان داد. «مقياس شخصيتي کرج» براي کاربرد در پژوهش هاي روان شناختي و تشخيص باليني براي افراد ۱۸ و بالاي ۱۸ سال واجد شرايط است.