مقاله ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش فرايند يادگيري سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش فرايند يادگيري سازماني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايند يادگيري سازماني
مقاله اکتساب اطلاعات
مقاله تبادل اطلاعات
مقاله خلق دانش
مقاله نهادينه کردن دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني زاده وجه اله
جناب آقای / سرکار خانم: مشبكي اصفهاني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يادگيري سازماني فرايند به روز رساني و تغيير الگوهاي ذهني مشترك سازمان است كه از طريق اكتساب و به كارگيري اطلاعات، خلق دانش و نهادينه كردن آن در سازمان منجر به كسب مزيت رقابتي، افزايش سودآوري و در نهايت بهبود عملكرد سازمان مي شود. به عبارت ديگر، كاركرد اصلي فرايند يادگيري سازماني كمك به سازمان در تطابق بهتر و موثرتر با محيط خارجي و افزايش قدرت پايداري در محيط رقابتي است.
در اين مقاله، شاخص هاي اندازه گيري مراحل چهارگانه فرايند يادگيري سازماني استخراج و روايي محتوي، روايي سازه و روايي همگرا و واگراي آن با استفاده از روش هاي دلفي، تحليل عاملي تاييدي و تحليل متغير سنجيده شده است.
شاخص هاي تاييد شده در اين مقاله اجزاي تشكيل دهنده ابزار سنجش فرايند يادگيري سازماني است كه مي تواند در اندازه گيري ميزان يادگيري سازماني شركت ها و سازمان هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد.