مقاله ساخت و اعتباريابي مقياس سنجش بلوغ کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روانشناسي نظامي از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي مقياس سنجش بلوغ کارکنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوغ
مقاله اعتباريابي
مقاله مقياس
مقاله سنجش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي يزدان آبادي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش به منظور ساخت و اعتباريابي مقياس سنجش بلوغ کارکنان، پايه ريزي و اجرا شده است.به اين منظور ابتدا بر اساس مباني نظري، پرسشنامه اي براي سنجش بلوغ تهيه شد و روايي محتوايي و صوري آن با نظرخواهي از ۳۰ نفر از متخصصان مورد بررسي قرار گرفت و گويه هايي که مورد تاييد بيش از ۷۵درصد آنان بود، به عنوان گويه هاي مناسب انتخاب شدند.
روش: پرسشنامه تهيه شده روي نمونه ۳۷ نفري از جامعه آماري (کارکنان دانشگاه تربيت معلم) پيش آزمون شد و با حذف برخي از گويه ها ضريب پايايي آن به ميزان ۰٫۸۴ به دست آمد.سپس، پرسشنامه نهايي روي نمونه ۲۴۸ عضوي که به صورت تصادفي و با روش طبقه اي انتخاب شده بودند اجرا شد که مجددا ضريب پايايي آن ۰٫۸۴ محاسبه شد.
يافته ها: تحليل عاملي بيانگر اين بود که ۶۰ درصد واريانس نمرات بلوغ با مقياس ساخته شده تبيين مي شود. نتيجه چرخش واريماکس شاخص هاي بلوغ را در چهار عامل که با عناوين بلوغ رواني، بلوغ ذهني، بلوغ اجتماعي و بلوغ کاري قابل نامگذاري هستند،خلاصه کرد. پرسشنامه اعتباريابي شده براي اندازه گيري سطح بلوغ کارکنان، ازجمله کارکنان سازمان هاي نظامي و انتظامي در جهت اهداف مختلفي ازجمله هدف هاي پژوهشي، استخدامي و مديريتي قابل استفاده است.