مقاله ساخت و اعتباريابي مقياس نگرش و التزام عملي به نماز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۳۱۳ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي مقياس نگرش و التزام عملي به نماز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماز
مقاله دين
مقاله مقياس هاي ديني
مقاله روايي
مقاله اعتبار
مقاله جهت گيري مذهبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انيسي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نويدي احد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نژادنصرآباد اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نماز يکي از بزرگ ترين فرايض اسلامي و عالي ترين تکليف مکتب تربيتي اسلام است. سنجش ميزان التزام به نمازهاي واجب با استفاده از ابزاري معتبر امري است ممکن. هدف اين مقاله معرفي مقياس نگرش و التزام عملي به نماز است.
روش : جامعه آماري شامل تمامي کارکنان دانشگاه بقيه الله (عج) مي باشد. حجم نمونه ۴۲۷ نفر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل مقياس جهت گيري دروني و بيروني و مقياس التزام عملي به اعتقادات مذهبي که به منظور تعيين روايي مقياس نگرش و التزام عملي به نماز استفاده شدند. همچنين از روش هاي آماري همبستگي و تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد ضريب اعتبار پرسشنامه از نظر همساني دروني ۰٫۹۲، ضريب بازآزمايي مقياس با يک هفته فاصله ۰٫۹۶ و ضريب تنصيفي مقياس ۰٫۸۷ بدست آمد. همبستگي مقياس نگرش و التزام عملي به نماز، با مقياس التزام عملي به اعتقادات مذهبي، جهت گيري بيروني مقياس آلپورت و جهت گيري دروني مقياس آلپورت به ترتيب ۰٫۶۱، ۰٫۳۴ و ۰٫۶۲ بدست آمد. همچنين نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان دادکه مقياس ساخته شده از چهار عامل تشکيل شده است که جمعا ۴۶٫۳۰ درصد از واريانس کل را تبيين مي کند.
نتيجه گيري: مقياس نگرش و التزام عملي به نماز با گذراندن مراحل روان سنجي و دارا بودن اعتبار و روايي قادر به سنجش نگرش و التزام عملي نمازگزاران به نماز است. بنابراين مقياس علاوه براينکه به صورت خودسنجي براي مسلمانان کارايي دارد، مي توان از آن در انجام پژوهش هاي گروهي استفاده نمود.