مقاله ساخت و اعتباريابي نسخه تجديدنظر شده آزمون تصويري «كاوش نقطه» با استفاده از چهره هاي هيجاني به عنوان محرك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي نسخه تجديدنظر شده آزمون تصويري «كاوش نقطه» با استفاده از چهره هاي هيجاني به عنوان محرك
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توجه انتخابي
مقاله آزمون کاوش نقطه
مقاله اضطراب
مقاله سايکوفيزيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتماد حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از آزمون هاي سايكوفيزيكي براي سنجش عملكرد ثانويه ذهني، از جمله توجه انتخابي در افراد سالم و بيمار تكنيكي پركاربرد در حوزه روان شناسي و به خصوص روان شناسي عصب شناختي به حساب مي آيد. آزمون «كاوش نقطه» يكي از آزمون هايي است كه براي سنجش توجه انتخابي در گستره اي از اختلالات افسردگي و اضطراب كاربرد فراواني دارد. مبناي اين آزمون، استفاده از واژه ها به عنوان محرك هاي روان شناختي است كه به دلايل زباني و فرهنگي محدوديت هايي ايجاد مي كند. در اين مطالعه، نسخه تغييريافته اي از اين روش با جايگزيني كلمات با چهره هاي هيجاني ابداع شد و روايي و اعتبار آن مورد بررسي قرار گرفت.
روش: نسخه تغييريافته آزمون كاوش نقطه در گروه نمونه اي شامل ۴۰ آزمودني سالم و بزرگسال مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان دهنده اعتبار بالاي محرك هاي تصويري مورد استفاده در اين آزمون و همچنين اعتبار پاسخ آزمودني ها در برابر عكس ها بود. به علاوه، نمرات به دست آمده در مورد توجه، ارتباط معني داري با سطح سواد و جنسيت آزمودني ها نداشت كه نشان دهنده توان اين آزمون در سنجش توجه انتخابي، مستقل از متغيرهاي جمعيت شناختي بود.
نتيجه گيري: آزمون به كار گرفته شده در اين پژوهش اعتبار قابل قبولي براي پژوهش هاي بين فرهنگي دارد و استفاده از آن به ساير پژوهشگران توصيه مي شود.