مقاله ساخت و اعتباريابي پرسشنامه رضايت شغلي نيروي انتظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ساخت و اعتباريابي پرسشنامه رضايت شغلي نيروي انتظامي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله اعتباريابي و مدل تعالي سازماني بنياد کيفيت اروپا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناجا براي سنجش رضايت شغلي کارکنان خود نياز به پرسشنامه معتبر و قابل قبول دارد که عوامل تشکيل دهنده آن هم راستا با تعالي سازماني باشد، يعني عواملي که بهبود در آن ها بتواند سازمان را به سمت سرآمدي هدايت کند. بدين منظور تلاش شده است تا بر اساس «مدل بنياد اروپايي مديريت کيفيت» پرسشنامه اي براي سنجش رضايت شغلي پليس ايران طراحي شود.
روش: براي اين منظور ۲۹۳۳ نفر از کارکنان ناجا در سراسر کشور به وسيله روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و پرسشنامه را تکميل نمودند. پايايي پرسشنامه از طريق ضريب آالفاي کرانباخ و بازآزمايي و اعتبار سازه از طريق تحليل عاملي تایيدي مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان داد که ۴۵ سوال پرسشنامه، ۱۵ عامل را مورد اندازه گيري قرار مي دهد. اين عوامل با توجه به مباني نظري تحقيق و محتواي سوالات قرار گرفته روي عوامل تحت عناوين: ۱- توسعه ارتقاي شغلي، ۲- ارتباطات سازماني، ۳- توانمندسازي، ۴- ايجاد فرصت هاي يکسان در سازمان، ۵- مشارکت، ۶- رهبري، ۷- فرصت هاي يادگيري و دستيابي به اهداف، ۸- قدرداني، ۹- تبيين اهداف و ارزيابي ها، ۱۰- آموزش و توسعه منابع انساني، ۱۱- تسهيلات و خدمات، ۱۲- حقوق و مزايا، ۱۳- ارتباط با همکاران، ۱۴- مديريت تغيير و تحول، ۱۵- شرايط محيط کار نام گذاري شدند.
بحث: ضرايب پايايي به وسيله روش بازآزمايي براي همه خرده مقياس ها بين ۰٫۶۱ تا ۰٫۸۴ و براي کل پرسشنامه ۰٫۷۳ بود. ضرايب همساني دروني براي همه خرده مقياس ها بين ۰٫۵۷ تا ۰٫۷۰ و براي کل پرسشنامه ۰٫۹۱ بود. در کل، ضرايب اعتبار و پايايي به دست آمده براي پرسشنامه رضايت بخش بود. طبق نتايج اين تحقيق پرسشنامه ساخته شده واجد شرايط لازم براي اندازه گيري رضايت شغلي پليس ايران مي باشد.