سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر خلیلی – شرکت فرآورده های نسوز پارس
سیروس روشنفکر – شرکت فرآورده های نسوز پارس
واهاک مارقوسیان – دانشکده مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشکده مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آجر منیزیت- اسپینلی به دو روش قابل تهیه اند. روش اول اضافه کردن آلومینای ریزدانه به منیزیت و پخت آن در درجه حرارت بالا و تشکیل اسپینل در هنگام پخت و روش دوم اضافه کردن اسپینل سنتز شده به منگنزیاست. در کار حاضر از هر دو روش، آجرهای منیزیت- سپینلی تهیه شده و از نتایج آزمایشها مشخص شد که اضافه کردن Al2O3 به منیزیت باعث افزایش تخلخل باز، کاهش استحکام فشاری سرد، کاهش استحکام خمشی گرم، افزایش دیرگدازی تحت بار و افایش مقاومت به پوسته ای شدن می شود. مقدار مطلوب آلومینا برای ساخت آجرهای منیزیت-اسپینلی در روش اول، %۵ می باشد. توسط تکنیک پراش پرتو X و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) وجود فاز اسپینل اثبات گردید و ریزساختار بررسی و همچنین خواص آجرهای منیزیت-اسپینلی روش دوم با یک نوع آجر خارجی مقایسه شد.