سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید ریاضی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشکدۀ مهندسی، دانشگاه شیرا
محمدحسین پایدار – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکدۀ مهندسی، دانشگاه شیراز
عباسعلی نظربلند – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکدۀ مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در پژوهش حاضر ساخت فوم آلومینیوم به روش فرایند پودر مورد مطالعه قرار گرفت . فراینـد بـا مخلـوط سـازی پودرهای آلومینیـوم، سیلیکون و هیدر ید تیتـانیوم با درصدهای مناسب آغاز گرد یـ د . در مرحلـۀ بعـد ایـن مخلـوط پرس سرد شد تا قطعاتی استوانه ای با طول ۳۰ و قطر ۲۱/۶ میلی متر تولید گردد . این قطعات به مدت ۸۰ دقیقـه در دمای ۴۴۰°C حرارت داده شده و آنگاه با نرخ کرنش حدود ۱ میلی متر بر ثانیه اکسترود ش دند . برای عملیات فوم سازی قطعاتی از این میلـه هـا در محفظـ ه هـای برنجـی کـه بعـداً کـاملاً درز بنـدی گردیدنـد گذاشـته شـده و در دمای ۷۲۰°C در کوره حرارت داده ش دند . آنگاه تأثیر تغییر پارامتری چون زمان نگهداری در کوره بر ساختار فوم مورد تحقیق قرار گرفت . در پایان با بررسی نتایج ح اصله و ترسیم نمودارهای مربوطه شرایط بهینه برای فوم سازی تعیین شد .