سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

متین پروری – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صن
سیدحمید جزایری – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صن
عباس طائب – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صن
آلن کین من – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صن

چکیده:

پرووسکایت نیکل – لانتانیوم – آلومینیوم برای تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز در واکنش ریفورمینگ بخار با نسبتهای بخار آب به متان یک و سه مورد استفاده قرار گرفته است . به این منظور برای رسیدن به روش ساخت این کاتالیست عوام ل موثر بر ساختار بلوری آن شامل نوع مواد اولیه، نسبت عناصر و شرایط کلسیناسیون بررسی شد و اثر هریک تعیین گردید . سپس برای بررسی عملکرد آن، یک سیستم ارزیابی کاتالیست با میکرو راکتور بکار گرفته شد و اثر پارامتر های عملیاتی مانند درجه حرارت و نسبت خوراک روی راندمان واکنش بررسی شد . با توجه به نتایج بدست آمده پس از تعیین شدن شرایط بهینه ساخت بلورهای پرووسکایت، مشخص گردید که بلورهای بدست آمده فعالیت بالائی در تبدیل متان به گاز سنتز دارند به نحوی که با تغییر شرایط خوراک می توان به
نسبتهای مختلفی از هیدروژن به منواکسید کربن گاز سنتز دستیافت .