سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول ملک فر – بخش فیزیک ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
فرزاد ابراهیم پور – گروه فیزیک ، دانشکده تربیت معلم سبزوار
گلاویژ احمدی – گروه فیزیک ، دانشگاه ولی عصر رفسنجان ،
یاسر قاسمیان – گروه فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرنا شمال ، تهران ،

چکیده:

دراین مقاله نانوذرات به روش شیمیایی مرطوب دردمای اتاق سنتزشده اند وسپس مدهای ارتعاشی نانوذرات تهیه شده که شعاع میانگین آنها درحدود ۴ نانو می باشد با طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمزثبت وهمجنین این طیف ها با مقادیر گزارش شده قبلی مقایسه شده اند ملاحظه شده که حتی با وجود موادآلی باقیمانده درپودر ZnO بعضی ازمدها مانند (فرمول درمتن اصلی ) به طورواضح مشاهده می شوند با شستن پودر بااتانول وحذف بیشتر مواد آلی ازترکیب مدهای ارتعاشی درطیف های رامان و تبدیل فوریه مادون قرمز نمود بیشتری پیدامی کنند .