سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نفیسه رجب بیگی – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها-گروه مهندسی شیمی-دانشکده فنی-دا
بهمن الیاسی – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها-گروه مهندسی شیمی-دانشکده فنی-دا
عباسعلی خدادادی – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها-گروه مهندسی شیمی-دانشکده فنی-دا
شمس الدین مهاجرزاده – آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها-گروه مهندسی شیمی-دانشکده فنی-دا

چکیده:

در این تحقیق به جای استفاده از YSZ در ساخت سنسورهای مرسوم اکسیژن از الکترولیت دیگری که شامل مخلوط سریای و ییتریا(Yttria doped Ceria)و یا به اختصار YDC می باشد استفاده شده است. این ماده به خاطر هدایت یونی بالاتر نسبت بهYSZدر دماهای پایین، اخیرا به شدت به منظور ساخت پیلهای سوختی مورد توجه واقع شده است. به منظور اطمینان از صحت و کیفیت الکترولیت جامد ساخته شده از آزمایشهایSEM و XRDاستفاده شد. رفتار سنسور ساخته شده در معرض گاز مونوکسیدکربن وهوا در دماهای ۳۵۰، ٤٥٠ و ٥٥٠ درجه سانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفته است