سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صادقی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
عباسعلی خدادادی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
شمس‌الدین مهاجرزاده – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر
یدا… و سعید مرتضوی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این تحقی ق، حذف دوده خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی، با استفاده از سیستم پلاسمایی سرد مورد بررسی قرار گرف ت. بدین منظور، یک سیستم پلاسمایی متشکل از الکترودهای صفحه ای (plate-plate)، با استفاده از صفحات فاقد روزنه و نیز صفحات مشبک ساخته شده و تحت جریان متقاطع و موازی گاز بررسی گردی د. به منظور تعیین شرایط بهینه کاری سیستم فوق، یک سری از بررسیها به کمک گاز و دوده سنتز شده در آزمایشگاه صورت گرفته و سپس بازده سیستم نهایی در حذف دوده خروجی از اگزوز مین ی بوس بدست آم د. بازده صفحات الکترودی مشبک به مراتب بالاتر از صفحات فاقد روزنه م ی باشد و با کاهش اندازه روزن ه ها بازده مذکور افزایش م ییابد. همچنین راندمان حذف دوده با جریان متقاطع گاز در حدود دو برابرِ راندمان جریان موازی می‌باشد. بازده سیستم پس از مدت ۱۴min شروع به کاهش می‌کند. همچنین آزمایشات ابتدایی با الکترودهای استوانه‌ای (write-tube) با ولتاژ ۹kv، بازده حذف دوده گاز اگزوز مینی‌بوس را بالاتر از ۹۰% و زمان جمع‌آوری آن را بیش از ۲۵min نشان می‌دهد