سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدسیاوش مدائنی – استاد مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشکد هی فنی-مهندسی، دانشگاه ر
محمدابراهیم اعلمی آل آقا – استادیار مهندسی مکانیک گروه مهندسی شیمی، دانشکد هی فنی-مهندسی، دانش
بابک طاعی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی (جداسازی) گروه مهندسی شیمی، دانشکد هی فنی-مه
مهدی امیری نژاد – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی (جداسازی) گروه مهندسی شیمی، دانشکد هی فنی-م

چکیده:

غشاءهای فلزی به دلیل خصوصیات مقاومت در دماها و فشارهای بالا، مقاومت در برابر حلا لها و مواد شیمیایی و مقاومت مکانیکی زیاد در برابر تغییر شکل کاربردهای زیادی در جداسازی و خال صسازی خصوصاً گازها پیدا کرد هاند. در این تحقیق، امکا نپذیری ساخت غشاء فلزی با استفاده از فرآیند پاشش قوس سیم مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته شده است. یک آلیاژ از آهن به عنوان منبع خوراک در نظر گرفته شد. نمون ههایی از غشاء با تغییر عوامل فاصله تفنگ پاشش و فشار گاز اتمایز کننده ساخته شد. اثر این عوامل روی اکسید، تخلخل، توزیع اندازه حفرات، متوسط اندازه حفرات و چگالی حفرات غشاءهای آماده شده مورد سنجش قرار گرفت. عملکرد غشاءهای ساخته شده با استفاده از یک جریان گاز شامل سولفید هیدروژن مورد بررسی قرار گرفت. نفوذپذیری گاز در غشاءهایی که تخلخل و چگالی کمتری داشتند، مشاهده گردید. آنالیز گاز عبوری از غشاء جداسازی زیاد گاز سولفید هیدروژن را از جریان گاز توسط غشاء نشان داد.