سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهناز جوانپور – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
عباسعلی خدادادی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
یدا… مرتضوی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
امیرعباس حامدمنفرد – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و

چکیده:

در این بررسی پروسکایت های LaCoO3 به روش سیترات و نوع پایه دار آن به روش تلقیح محلول نیترات های کبالت و لانتانیم روی پایه آلومینا تهیه گردید . جهت کاهش اثرات متقابل پروسکایت و پایه از پایدار کننده سریا استفاده شد . عملکرد این کاتالیست ها در محدوده دمایی ۱۰۰-۷۵۰°C و در حضور یک مخلوط گازی شبیه گاز خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی بررسی شد . روی ۷۰۰°C اتفاق می ا فتد، در حالی که اتان در دماهای حدود ۳۰۰°C در دماهای کمتر از CO ، تبدیل LaCoO3 کاتالیست بدون پایه تبدیل می شود . تبدیل کامل CO و C2H6 در حضور کاتالیست پایه دار در دماهای بالاتر از ۷۰۰°C اتفاق می افتد . طیف هایXRD کاتالیست ها نشان می دهد که اثر متقابل شدیدی بین پروسکایت و پایه وجود دارد . اما در کاتالیست با پایدار کننده سریا ،کاهش اثر متقابل پروسکایت با پایه مشهود است