سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احد دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا نیکفرجام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده فنی و مهندسی
محرم قلیزاده – دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده برق
الهه صالحی مروت – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده علوم

چکیده:

طراحی و ساخت سنسورهای نوری در طول موجهای محدوده RGBاز نیمه هادی سولفیدکادمیم به روش CBD و بهینه سازی کاربردی ویژگیهای اپتیکی و الکترواپتیکی آنها در این مقاله ارائه شده است. اعمال تغییراتی در فرایند زمانی ساخت و افزودن منابع ناخالصی فلزی مس و نقره با مقادیر مختلف، اقداماتی در جهت بهبود مشخصات الکترواپتیکی است. استفاده از یدیدمس بعنوان منبع ناخالصی فلزی و تغییر فرایند لایه نشانی در این پروژه یکنوآوری میباشد. از نمونه ها در محدوه مرئی وفرابنفشقبل و بعد از بازپخت حرارتی طیف جذب و انتقال نوری گرفته شد. همچنین جهت بررسی ساختاری و مورفولوژی سطحیSEM انجام گردید. جهت اندازه گیری حساسیت نوری سنسور در یکمدار الکترونوری طراحی شده قرار گرفت. بعلاوه ازDektak3st برای اندازه گیری ضخامت استفاده شد. نتایج، بیانگر بهبود پارامترهای اپتیکی و حساسیت نوری میباشد