سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین فتحیان – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای تشابه سازی روندیابی سیلاب در قطع های از رودخانه، میکرومدل آن دراشل طولی ٤٠٠٠/ ١ و عمودی ٢٠٠ / ١با بستر ثابت ساخته شده است. با توجه به مدل فرودی، شیب بسترو ضریب مانینگ برای مدل به ترتیب برابر٠/ ٠ و ٠٣٦ / ٠١٢محاسبه گردیده است. جنس بستر و دیواره مدل از ملات ماسه و سیمان انتخاب شده تا بتوان زبری مورد نظر را برای مدل بوجود آورد. دراین مطالعه، یک هیدروگراف ورودی به میکرومدل وارد شده و هیدروگراف خروجی آن اندازه گیر یشده است. همچنین هیدروگراف خروجی با استفاده از روش عددی موج کینماتیک برای بررسی و مقایسه عملکرد میکرومدل محاسبه شده است. نتایج حاصل از میکرومدل بطور رضایتبخشی با نتایج حل عددی موج کینماتیک مطابقت می کند. این آزمایش نشان می دهد که امکان مشاهده رفتار سیل و کنترل آن در طول رودخانه بوسیله میکرومدل ارزان قیمت و جود دارد