سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده فاطمه بنی هاشمی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
علی احمدپور – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
مجید پاکیزه – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی پورافشاری چنار – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق غشاء زئولیتی سیلیکالیت -۱ برروی پایه آلفا آلومینا، سنتز شده و آنالیزهایی جهت تعیین مشخصات غشاء ساخته شده صورت گرفت . برای سنتز غشاء سیلیکالیت -۱ پایه در محلول شفاف تحت شرایطط هیدروترمال قرار گرفت و لایه ای از زئولیت برروی پایه تشکیل شد. بررسی خواص فیزیکی و آنالیز ساختاری غشاء توسط آنالیزهای طیف پراش اشعه ایکس (XRD) از غشا ساخته شده و BET از پودر سنتز شده انجام گردید. بررسی نتایج آنالیز ساختاری XRD از غشاء ساخته شده بیانگر آن است که فاز زئولیتی سیلیکالیت -۱ با خلوص بالا و بدون تداخلی فازی سنتز شده است تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) گرفته شده از سطح و سطح مقطع غشاء نشان دهنده تشکیل فیلم زئولیتی برروی پایه می باشد. آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) کاهش وزن غشا زئولیتی را در اثر حرارت نشان میدهد که بیانگر حذف ماده هدایت کننده ساختار از شبکه کریستالی زئولیت در مرحله کلسینه کردن غشاء است. به منظور بررسی کارایی و عملکرد غشا ساخته شده در فرایندهای جداسازی گازی، آزمایشات تراوش پذیری برای گازهای CH4,N2,CO2 انجام گردید. این آزمایشات نشان دهنده انتخاب پذیری نسبتا خوب غشاء نسبت به CO2 است.