سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید پاکیزه – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
محمدرضا امیدخواه – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق ، با استفاده از پلیمریزاسیون تترا اتیل ارتو سیلیکات محلولهای پلیمری حاوی نانو ذرات سیلیکا در شرایط اسیدی و بازی ٢٩ نشان داد که طی فرآیند رفلاکس، Si-NMR و FTIR در حضور مواد فعال سطحی کاتیونی و غیر یونی تهیه شدند . نتایج تستهای پلیمرهای سیلیکا تشکیل می شوند و میزان شاخه دار شدن آنها به زمان رشد بستگی دارد . در شرایط اسیدی ا ندازه نانو ذرات سیلیکا کوچکتر از شرایط بازی است . مواد فعال سطحی باعت افزایش سطح مساحت و حجم حفره های سیلیکا در حد قابل توجه می گردند. اندازه حفره های غشاء سیلیکا را در اندازه نانومتر و همچنین میزان توانایی آنها در جداسازی گازها را می توان با انتخاب نوع ماده فعال سطحی و شرایط اسیدی یا بازی کنترل نمود . میزان نفوذ و گز ینش پذ یری گازها از درون غشاء های ساخته شده با استفاده از سیستم آزمایشگاهی بر پا شده بررسی شده و به منظور بررسی مکانیسم نفوذ گاز به صورت خالص و مخلوط، نفوذ گازهای هیدروژن، دی اکسید آلومینا و غشاءهای سیلیکای ساخته شده مورد آزمایش قرار گرفته و در آخر مدلهای منطبق بر نفوذ هر یک ‐α کربن و متان روی پایه از غشاء ها ارائه شده است.