مقاله ساخت و توسعه نوعي دزيمتر شيميايي بر پايه پليمر جامد راديوكروميك و ارزيابي پاسخ آن در برابر فوتون هاي پرانرژي دستگاه پرتودرماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ساخت و توسعه نوعي دزيمتر شيميايي بر پايه پليمر جامد راديوكروميك و ارزيابي پاسخ آن در برابر فوتون هاي پرانرژي دستگاه پرتودرماني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتودرماني
مقاله دزيمتري تابش
مقاله پلي مر راديوكروميك
مقاله حساسيت
مقاله پايداري
مقاله خطي بودن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستعار احمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي ملايري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: زحمتكش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: آقاميري سيدمحمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سيدربيع

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با پيشرفت هاي اخير در پرتودرماني، لزوم تهيه دزيمترهايي كه بتوانند توزيع دز را به صورت سه بعدي اندازه گيري كنند آشكارتر شده است. در حال حاضر ژل هاي حساس به تابش، به كمك روش هاي تصويربرداري، امكان اندازه گيري توزيع سه بعدي دز را فراهم آورده اند. اما اين روش داراي محدوديت هايي است. پلي مر جامد راديوكروميك PRESAGE، ماده جديدي براي دزيمتري سه بعدي است كه تحت تابش پرتوهاي يوننده، پاسخ كروميكي از خود نشان مي دهد و مزيت هايي بر ديگر روش هاي ژل دزيمتري دارد. در اين مطالعه حساسيت، خطي بودن و پايداري پاسخ اين دزيمتر به ازاي غلظت هاي مختلفي از ماده فعال كننده و رنگ دانه، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق، ابتدا دزيمترهاي  PRESAGEبا تركيبات مختلف ساخته شده و تحت تابش پرتوهاي گاماي كبالت ۶۰ در محدوده دز صفر تا۵۰  گري قرار گرفتند. سپس تغييرات جذب اپتيكي دزيمترها توسط اسپكتروفوتومتر تا ۱۴ روز پس از پرتودهي اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد كه افزايش غلظت فعال كننده منجر به افزايش حساسيت و كاهش پايداري پاسخ اين نوع دزيمتر مي شود. علاوه بر اين، مشاهده شد كه پاسخ دزيمتر با ضريب همبستگي خوبي (بزرگ تر از ۰٫۹۹) خطي مي باشد.