سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
بنیامین یارمند – استادیار، پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:
سلول‌های خورشیدی رنگینه‌ای توسط پوشش‌های مزومتخلخل منظم دی اکسید تیتانیم ساخته و عملکرد آنها ارزیابی شد. بررسی خصوصیات ساختاری پوشش‌ها توسط پراش پرتو ایکس مشخص ساخت که فاز آناتاز در دمای C° ۳۰۰ جوانه زده و با افزایش دما تا C° ۷۰۰ تبلور می‌یابد. مساحت سطح ویژه پوششها با افزایش دمای آنیل از ۴۰۰ به C° ۶۰۰ از ۴۳/۱۶۳ به m2/g 15/87 کاهش و میانگین اندازه تخلخل‌ها از ۰۵/۵ به nm 75/8 افزایش یافته است. میزان جذب پوششها در محدوده مرئی با افزایش دمای آنیل افزایش یافته و لبه جذب آنها به سمت طول موجهای بزرگتر جابجا شده است. ارزیابی عملکرد سلول‌های ساخته شده از پوشش‌های مزومتخلخل منظم دی اکسید تیتانیم در ضخامت‌های مختلف مشخص ساخت که با افزایش ضخامت از ۷/۰ تا mμ ۷/۱ جریان اتصال کوتاه از ۵۹/۲ به mA/cm2 05/8 افزایش می‌یابد اما افزایش بیشتر ضخامت موجب کاهش جریان اتصال کوتاه می‌شود. بیشترین بازده سلول در ضخامت mμ ۷/۱ برابر ۶۱/۳% به دست آمد.