سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد جهان تیغ – دانشگاه تربیت مدرس تهران
رسول ملک فر – دانشگاه تربیت مدرس تهران
صمد آقامحمدی – دانشگاه خاتم الانبیا تهران
حمیدرضا زارعی – دانشگاه هوایی شهیدستاری ایران تهران

چکیده:

دراین تحقیق تولید مشخصه یابی ساختاری اپتیکی و ریخت شناسی سطحی نوعی پودرنانوشیشه – سرامیک Mg2Al4Si5O18 بی شکل که به وسیله روش پچینی تهیه شده موردبحث قرارگرفته است پودرنانوشیشه – سرامیک تحت فشاربصورت قرص درامده و دردماهای ۱۰۰۰و۱۱۰۰و۱۱۵۰و۱۲۰۰و۱۲۵۰و۱۳۰۰درجه سانتیگراد موردعملیات حرارتی قرارگرفته است به منظور شناخت فازهای موجود ساختاروریخت شناسی قرصها ازروش پراش اشعه ایکس xrd طیف سنجی پس پراکندگی میکرورامان و میکروسکوپ ا لکترونی روبشی SEM استفاده گردیده است نتایج پراش اشعه ایکس نشان میدهد با افزایش دما فازهای موجوددرقرصها به فازهای شیشه سرامیک موردنظر نزدیکتر میشود تصاویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونیک روبشی سکنواختی ساختارذرات تشکیل دهنده شیشه سرامیک کوردریتی و طیفهای رامان وجود ارتعاشی نوارپهن مرتبط به ارتعاشات AlO,sio,mgo را نشان میدهد