سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیداحمد میرهاشم – ۱دانشکده فیزیک، دانشگاه خیام،
عباس اذریان – ۲دانشکده فیزیک، دانشگاه قم
سیدمحمد مهدوی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نانوذرات اکسید مسبا ساختار هندسی پوسته-هسته به روش کندوسوز لیزر پالسی و با استفاده از هماهنگ اول لیزرNd:YAGازهدفی مسی در محیط آبDIساخته شدند. این نانوذرات دارای اشکال شبه کروی و بعضا کروی هستند. طیف خاموشی نانوذرات پخش شده درمحیط آب، قله ای را درحوالیnm630نشان می دهد که مربوط به تشدید پلاسمونی الکترونهای آزاد مس می باشد. با گذشت زمان ارتفاع این قله کاهش می یابد و به سمت طول موج های بلندتر شیفت پیدا می کند که ناشی از اکسیداسیون تدریجی و بهم چسبیدگی نانوذرات است. گاف انرژی محاسبه شده حدود ۱٫۱eV بدست امد که در محدوده گافانرژی CuO می باشد.