سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حکیمه زارع بیدکی – دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
وحید احمدی – دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محسن زنگی – دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران،

چکیده:

مزوپرس سیلیکای SBA – 3 با نانوذرات اکسیدروی به روش اشباع ساخته شدند. به منظور بررسی ویژگی های اپتیکی و ساختاری نمونهها، از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) ، فتولومینسانس، طیف انتقال فوریه مادون قرمز (FTIR) طیف سنجی تفکیک انرژی اشعه ایکس (EDS) استفاده شد. اکسیدروی در سیلیکای مزوپرس و باندهای پیوندی Zn-O-Si در فصل مشترک دیواره حفرههای سیلیکا و اکسیدروی اثر زیادی روی ویژگی های اپتیکی نانوکامپوزیت دارد. نشان داده می شود نانوذرات اکسیدروی داخل حفره ها شکل می گیرد و باعث بزرگ شدن شدت گسیل آبی میشود.