سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر صالحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هیدروکسی آپاتیت (HA, Ca(10) (Po(4)(6)(OH(2 به عنوان ماده سازنده بخش معدنی استخوان سرامیکی ترد با خواص مکانیکی ضعیف است . سرامیک زیرکونیا ب ا استحکام و تافنس شکست مطلوب سبب ارتقای خواص مکانیکی هیدروکسی آپاتیت می شود. زیرکونیا با افزودن مقادیر متفاوت ایتریا با آلوتروپی های مختلف در دمای اتاق پایدار می شود.در این پژوهش سعی شد تا ضمن بررسی تأثیر میزان ایتریا بر خواص پودر کامپوزیتی، کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت – زیرکونیا به روشسل – ژل سنتز شو د . بدین منظور سل زیرکونیا به میزا ن ۳۰ درصد وزنی و با مقادی ر ۰و ۳ و ۵و ۸ درصد مولی ایتریا به سل هیدروکسی آپاتیت افزوده شد و پس از هم خوردن و تبدیل سل به ژل در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد خشک شد و ژل خشک شده تحت عملیاتکلسینه کردن در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت قرار گرف ت . مورفولوژی و ترکیب فازی پودر حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) مورد مطالعه واقع شد. نتایج حصول پودر نانومتری هیدروکسی آپاتیت- زیرکونیا را نشان داد به گونه ای که اندازه دانه تقویت کننده با ابعاد ۳۰-۲۰ نانومتر و زمینه با ابعاد ۳۰-۸۰ نانومتر به دست . تغییر میزان ایتریا سبب تغییر فاز پایدار شده زیرکونیا در دمای اتاق گردید.