سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید ایمان روحانی اصفهانی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین فتحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، سنتز بیوسرامیک کلسیم هیدروکسی آپاتیت به روش حرارتی، بررسی پایداری فازها و ارزیابی رفتار تف جوشی با ل حاظ قرار دادن روش پوشش دادن پاشش پلاسمایی و پارامترهای موثر بر آن بوده است . کربنات کلسیم (CaCO3) ودی کلسیم فسفات دی هیدرات (CaHPO4.2H2O) به عنوان مواد اولیه استفاده شد . مواد واکنش دهنده به نسبت های مولی مختلف کلسیم به فسفات توزین و با یکدیگر مخلوط شده و به مدت زمان های مختلف در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد تفجوشی شدند. از تکنیکهای پراش پرتوایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت ارزیابی و شناسایی فازها و بررسی
ساختاری استفاده شد . بررسی نمونه ها توسط تکنیک های پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دا د که در نسبت های مولی کمتر از ۱/۷ ، فاز بتا تری کلسیم فسفات، فازی پایدار و مستقل اززمان حرارت دهی است . در نسبت مولی برابر۱/۷ ، پس از مدت زمان ۱ ساعت، فاز هیدروکسی آپاتیت با درجه کریستالی بالا و پس از مدت زمان ۱۵ دقیقه، مخلوط دوفازی کلسیم فسفات تشکیل شده است . در نمونه های با نسبت مولی ۱/۸ ، در درون ساختار هیدروکسی آپاتیت، فازاکسید کلسیم مشاهده شد.