سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جوانبخت – عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی، مرکز تحقیقات مهن
رحیم اقرء – عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی، مرکز تحقیقات مهن
عوض حاجی باقری – کارشناس مواد وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی، مرکز تحقیقات مهند

چکیده:

آندهای فداشونده منیزیمی بطور وسیعی در حفاظت کاتدی سازه ها بکار برده می شوند . یکی از مزایای این آندها نسبت به سایر آندهای فداشونده، پتانسیل منفی بالای آنها اس ت. عمدتاً دو نوع آند فداشونده منیزیم تولید می شود. نوع اول آندهای استاندارد منیزیم که دارای درصدی از عناصر آلومینیم، روی و منگنز می باشد و نوع دوم آندهای پتانسیل بالا که دارای خلوص بالا بوده و درصدی از عنصر منگنز در آن وجود دارد . گرچه آندهای منیزیم نوع اول دارای راندمان بالاتری نسبت به نوع دوم هستند آندهای نوع دوم دارای نیروی محرکه بالاتری می باشند. در این مقاله چند نوع آند منیزیم اعم از استاندارد و پتانسیل بالا تولید داخل و خارج از کشور و نیز ساخت مرکز تحقیقات مهندسی فارس مورد آزمایش قرار گرفته و ن تایج با هم مقایسه گردیده اند. آزمایشها شامل آزمایشهای متالورژیکی و الکتروشیمیایی بوده است. علاوه برآن آزمایشهای میان مدت (مخزن آب گرم ) و طولانی مدت (میدان ی) جهت بررسی عملکرد آندها انجام شده است . نتایج نشان داد که تمام آندها دارای راندمان قابل قبولی هستند و راندمان آندهای ساخت مرکز با راندمان نمونه خارجی تقریبا برابر می باشد و این آندها قابلیت حفاظت از مخزن آبگرم و خط لوله را دارا می باشند. از مزایای آندهای ساخت مرکز نیروی محرکه بیشتر آنها به دلیل پتانسیل منفی تر آنها بوده است . همچنین سرعت خوردگی آندهای سا خت مرکز کمتر از نمونه های دیگر بوده است.