سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه رعنایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
روزبه محقق زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل
امیررضا ممدوحی – دکترای برنامه ریزی حمل ونقل

چکیده:

مدل های شبی هسازی از ابزارهای قوی جهت بررسی و ارزیابی سیاس تهای مختلف برای سیست مهای پیچیده است، که از عدم قطعیت بالایی برخوردارند. در مسائل واقعی، این مد لها دارای پیچیدگی و ابعاد نسبتًا بزرگی هستند و برای پرداخت دقیق نیاز به حجم داده و اطلاعات زیادی دارند . در این مطالعه به ساخت و پرداخت مدل شبیه ساز ی رایانه ای برای بهینه سازی سیستم حمل ونقل شرکت فولاد خوزستان با تأکید بر رو شهای آماری پرداخته شده است . از آنجا که اولین گام در مدل سازی، شناخت سیستم مورد نظر و تعاملات بین اجزای آن است، ماتریس مبدأ- مقصد حمل ونقل داخلی شرکت به عنوان مهمترین ورودی مدل شبی هسازی برای تبیین مدل مفهومی اولیه تهیه شده است . سایر جزئیات مدل شبیه سازی سیستم حمل ونقل مانند مسیرهای بین مبادی و مقاصد ، سرعت حرکت وسایل نقلیه در مسیرهای مختلف و زمان تخلیه و بارگیری با توجه به نوع بار مدنظر قرار گرفته است . جهت پرداخت از معیار طول صف و ب رای اعتبارسنجی مدل از دو کمیت حجم تردد در کما نها و زمان حضور تریلرها در کارخانه نیز استفاده شده است . ضر ایب خوبی برا زش مدل بر مشاهدات حاصل از آمارگیری، حاکی از قدرت بالای مدل جهت بازسازی سیستم واقعی است.