سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید عشق آبادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی تهران
امیررضا ممدوحی – استادیار مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، موسسه عالی آموزش و پژوهش تهر
محمدحسین شریف زادگان – استادیار برنامه ریزی توسعه اجتماعی- اقتصادی و منطقه ای دانشکده معمار

چکیده:

تحلیل تقاضای حمل و نقل از مراحل اصلی در فرایند برنامه ریزی حمل و نقل به شمار می رود. با توجه به اینکه تقاضای حمل و نقل مشتق شده از نیاز به شرکت در فعالیت هاست و بدلیل ارتباط تنگاتنگ فعالیت ها با جمعیت و اشتغال، این دو عامل از محوریت اصلی در برآورد تقاضای حمل و نقل، به خصوص تولید و جذب سفر برخوردارند. مدل گرین- لاری از مدلهای مطرح در زمینه کاربری زمین با هدف برآورد این دو کمیت است. مقاله حاضر به ساخت و پرداخت مدل گرین-لاری پویا برای منطقه شهری تهارن می پردازد. با توجه به نقش زیر مدلهای سفرهای کار- به- خانه و خانه- به – خدمت در این مدل، ابتدا مدل های کار- به – خانه و خانه- به -خدمت ازنوع لوجیت چندگانه با استفاده از روش بیشینه درستنهایی پرداخت می شوند و سپس از این مدلها در طی دوره ده- ساله مدل سازی کاربری زمین جهت برآورد و به هنگام سازی ماتریس های احتمالی در هر سال استفاده می شود. پس از برآورد جمعیت و اشتغال در هر سال، از آنها جهت برآورد مقادیر جدید ماتریس های کار- به- خانه وخانه- به- خدمت و به عنوان ورودی مدل گرین-لاری پویا برای سال بعدی استفاده می شود. نتایج این مطالعه شامل برآورد جمعیت و اشتغال به تفکیک مناطق برای دوره ده- ساله مدلسازی می شود.