سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی مواد – گروه سرامیک
منصوره غلام نژاد – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی مواد – گروه سرامیک
نسترن ریاحی نوری – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی و دانشجوی دکتری مهندسی مواد

چکیده:

امروزه تهیه مواد ابررسانا با دمای گذار بالا ( نزدیک بـه دمـای محیط ) همچون مواد ابررسانای پایـه بیسـموت در تهیـه سـیم ابررسانا، توجه زیادی را بخـود جلـب نمـوده اسـت . در ایـن تحقیق تولید پودر سرامیکی Bi2212 جهـت کـاربرد در سـیم ابررسانا مورد مطالعه قرار گرفته و جهت این امر با اسـتفاده از پودر های فلـزات مـس و بیسـموت، و تـر کیبـات پراکسـید استرانسیم و اکسید کلسیم ، پارامترهـای مـوثر بـر تولیـد آن از جمله زمان آسیاب مواد اولیه، فشار پرس جهت تهیه قـرص و دمای فعل و انفعال جهت تشـکیل فـاز هـای مطلـوب مـورد بررسی واقع شده و نتایج حاصل از شـرایــط مختلـف تولیـد توســـط آنـــالیز XRD و نمـــودار مقاومـــت ویـــژه – دمـــا(Resistivity -Temperature ) مطالعـــه و مـــورد تحلیـــلقرارگرفته است . نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق نشـان داد کـه شرایط بهینه، زمان ۳۰ دقیقه آسیاب مـواد اولیـه، فشـار پـرس ۱۵۰ مگاپاسکال و دمای سنتز ۹۰۰ درجه سـانتی گـراد بـرای تولید پودر ابررسانای پایه بیسموت با دمـای گـزار ۸۰ درجـه کلوین می باشد