سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طیبه موسوی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ترکیب بین فلزی NiTi نانوساختار از طریق آلیاژسازی مکانیکی پودرهـای نیکـل وتیتـانیوم تولیـد شـد . نمونـه های آسیاب شده در زمانهای مختلف آسیاب کاری تحت آنـالیز پـراش پرتـو ایکـس (XRD) ، میکروسـکوپ الکترونـی روبشی (SEM) و میکروسختی قرار گرفتند . نتایج بررسی ها نشان داد که تشکیل NiTi نانوساختار در فرآیند آلیاژسـازی مکانیکی با نفوذ اتمهای تیتانیوم در نیکل آغاز می شود . با گذشت زمان محلول جامد فوق اشباع نیکل ( تیتانیوم ) به دسـت مـی آید که در نهایت پس از ۶۰ ساعت آسیاب کاری، ترکیب B2-NiTi با اندازه دانه و کرنش به ترتیب ۲۵ نـانومتر و %۱/۲ بـه دست می آید . سختی پودر حاصله تقریبا ۳ براب ر ترکیب NiTi معمولی و برابر ۹۲۲ ویکرز به دست آمد . انـدازه ذرات پـودر نانوساختار NiTi تولید شده پس از ۶۰ ساعت آسیاب کاری تقریبا ۱۵ میکرومتر و شکل آنها نامنظم و بصورت آگلـومره ای از ذرات کوچکتر می باشد .