مقاله ساخت پيشبر مصنوعي (SynP1) القا شونده با بيمارگرهاي گياهي و آناليز عملكرد آن در شرايط تنش هاي زيستي و غيرزيستي در گياه كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: ساخت پيشبر مصنوعي (SynP1) القا شونده با بيمارگرهاي گياهي و آناليز عملكرد آن در شرايط تنش هاي زيستي و غيرزيستي در گياه كلزا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشبر مصنوعي
مقاله پيشبر القايي
مقاله گياه کلزا
مقاله Sclerotinia sclerotiorum ،Rhizoctonia solani و Fusarium graminearum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي فر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: زماني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي امير
جناب آقای / سرکار خانم: ملبوبي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيشبرهاي مصنوعي تاثير بسزايي در كاهش پيچيدگي هاي پيشبرهاي طبيعي و موفقيت برنامه هاي اصلاحي دارند. در اين مطالعه دو پيشبر مصنوعي SynP1 و MinP در تركيب با ژن گزارشگر بتا گلوكرونيداز (GUS) ساخته شد. آناليز عملكرد اين پيشبرها در گياه كلزا در واكنش به تيمارهاي مختلف به صورت كمي و كيفي بررسي گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه پيشبر SynP1 در واكنش به تيمار ساليسيليك اسيد، كيتين، مواد آزاد شده از ديواره قارچ هاي Sclerotinia sclerotiorum، Rhizoctonia solani و Fusarium graminearum به طور معني داري پاسخ داده و القا مي گردد. بيان ژن GUS حاصل از القاي اين پيشبر در واكنش به تيمارهاي متيل جاسمونات، شرايط محيطي (شامل سرما، گرما و UV) و تيمار زخم شدگي قابل تشخيص نبود. سطح بيان پايه اين پيشبر نسبت به گياه شاهد و پيشبر MinP اختلاف معني داري نداشت. بر اساس نتايح اين مطالعه به نظر مي رسد پيشبر SynP1 نسبت به مسير پيام رساني مرتبط با ساليسيليك اسيد حساس مي باشد.