سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید احمدجو – پژوهشکده مهندسی شیمی ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهدی نکومنش حقیقی – پژوهشکده مهندسی شیمی ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حسن عربی – پژوهشکده مهندسی شیمی ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
غلامحسین ظهوری – دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله کو پلیمریزاسیون اتیلن – پروپیلن با سیستم محلولی(solution) و سیستم کاتالیستی Bis(Ind)2ZrCl2 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا کاتالیست متالوسن Bis(Ind)2ZrCl2 سنتز گردید، سپس با استفاده از آن پلیمریزاسیون اتیلن مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش مقدار Al/Zr محصول دهی پلیمر در ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش یافت. بیشترین محصول دهی کاتالیست برای پلیمریزاسیون اتیلن در نسبت Al/Zr =5000 بدست آمد. همچنین کو پلیمریزاسیون در نسبتهای مختلفی از خوراک اتیلن/پروپیلن۰/۲۵ ، ۰/۵ ، ۱ ، ۲ مورد بررسی قرار گرفت میزان محصول دهی با افزایش Al/Zr تا نسبت ۷۵۰ افزایش و سپس کاهش یافت. با افزایش نسبت پروپیلن به اتیلن پلیمر بسمت ساختار بی شکل سوق پیدا می کند. محدوه نقطه ذوب هم پلیمر های بدست آمده در ناحیه ۱۲۸-۱۰۳درجه سانتیگراد بود.