سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران صنایع ثامن الائمه ،سا
علیرضا خاوندی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و
محمدرضا ابوطالبی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و ص

چکیده:

کامپوزیت های هادی الکتریسیته،کامپوزیت های زمینه پلیمری با تقویت کننده هادی هستندکه در صـنایع الکترونیک مورد استفاده قرارگرفته اند . در این تحقیق ابتدا نمونـه هـای کامپوزیـت بـا زمینـه پلـی اتـیلن و تقویت کننده های بصورت ذرات و الیاف مس با درصد حجمی و ابعاد مختلف تولیـد گردیـد و خـواص هدایت الکتریکی آنها مورد بررسی قرار گرفت . پارامتر های موثر بر خواص فیزیکـی ایـن کامپوزیـت هـا نظیر مقدار تقویت کننده وشکل آن مورد ارزیـابی قـرار گرفتـه انـد . بـا تغییـر پـا رامتر هـای فـوق مقاومـت ۰۱ بـرای نمونـه هـای بـا الیـاف بـاOhm.cm 10^7 به حـدود ۱۰^۲ ohm.cm الکتریکی پلیمر ( پلی اتیلن ) از نسبت طول به قطر۷۱ تغییر کرد .