سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران صنایع ثامن الائمه ،سا
محمدرضا ابوطالبی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و ص
علیرضا خاوندی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و

چکیده:

برای کاهش تداخل امواج دردستگاه های الکترونیکی از کامپوزیت های زمینه پلیمـری بـا تقویـت کننـده ذرات فلزی استفاده می شود . در این تحقیق ابتدا کامپوزیتی با ز مینه پلیمری پلی اتیلن وتقویت کننده پودر مس با درصد های حجمی تقویت کننده ٥تا ٤٠ درصد حجمی ساخته شد سپس میـزان حفاظـت مـوثر در آنها اندازه گیری شد که با افزایش فاز تقویت کننده میزان حفاظت موثر بیشتر شد . درادامه پارامترهـایی از قبیل اندازه ، نوع و شکل ذره مورد بررس ی قرار گرفت که با ریز شدن پودر نتایج بهتری حاصل شد . سپس برا ی کاهش وزن نمونه های ساخته شده به جای پودر مس از پودر آلومینیم و نیز مخلوط پـودر آلـومینیم و گرافیت استفاده شد . میزان حفاظت موثر ( انعکاس امواج ) برای پلی اتیلن ۱۵- اندازه گیری شـد کـه بـاتغییر پارامتر های مختلف به حدود ۰/۸- رسید که این عدد برای فلـزات صـفر اسـت . عـدد بدسـت آمـده برای یک نمونه کامپوزیتی با ٢٠ درصد حجمی فاز تقویت کننده پودر مس ،آلومینیم ،مخلوط آلومینیم و گرافیت به ترتی۳-۴-و ۱/۵- بدست آمد . برای بررسی اثر شکل فیلر نیز از الیاف مس بـا نسـبت طـول بـهقطر٧١ استفاده شد که بهترین نتیجه را در این تحقیق داشت .