سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود تشکری – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل
محمدرضا میبدی –

چکیده:

در این مقاله یک نمایه ساز خودکار برای متون فارسی ساخته شده است. برای آزمایش این سیستم، ۴۵۰ چکیده و ۳۲ پرس وجوی فارسی، که در زمین ههای تخصصی کامپیوتر هستند، جمع آوری شده است. بر روی متون جمع آوری شده، ابتدا شیوه توزیع واژگان مطالعه م یشود. سپس فهرستی از واژگانی که در زبان فارسی، عمومی به شمار م یروند تهیه م یشود. در این مقاله با مطالعه روش ارزیابی سیستمهای بازیابی متن، سیستم نمایه ساز خودکار ارائه شده، با استفاده از دو پارامتر "بازخوانی" و "دقت" ارزیابی م یشود. همچنین با استفاده از ریشه یاب خودکار واژگان فارسی، تغییرات کیفی سیستم در هنگام استفاده از ریشه یابی واژگان نیز مورد بررسی قرار م یگیرد