سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر شمس – شرکت فنی مهندسی سرآمد نیرو
فرج اله کریم پور – شرکت فنی مهندسی سرآمد نیرو

چکیده:

در سال های اخیر توجه دست اندرکاران امر انرژی به ویژه سازمان بهره وری انرژی ایران به بهینه سازی مصرف انرژی و تشویق صنایع به مبادرت نمودن به امر مذکور، ب اعث ایجاد فعالیت هایی غیر سیستماتیک و پراکنده در غالب صنایع کشور شده است . در این قبیل کارخانجات، معمولاً مدیران برق یا مسئولین فنی، پی گیر مو ضوع انرژی و نظارت بر مصرف آن می باشند . اما عدم دستیابی به ابزار و تجهیزات پیشرفته مدیریت انرژی، مشغله ک اری زیاد و وظایف شغلی محوله، آنها را از صرف وقت کافی روی بحث انرژی باز داشته است . همچنین پس از چندی نبودن انگیزه کافی، نامشخص بودن شرح وظایف و جایگاه شغل ی در چارت سازمانی، بی میلی و دل سرد شدن افراد علاقمند و خود جوش در این قبیل سیستم ها را به دنبال داشته است . از این رو ضرورت وجود مشاوری قوی و مجهز به ابزار پیشرفته مدیریت انرژی به منظور شناخت وضعیت موجود، تعیین مقدار پتانسیل صرفه جویی، طراحی شیوه ها و راه کارهای صرفه جویی، تشکیل و آموزش واحد مدیریت انرژی و نظارت بر اجرای راه کارها بیش از پیش احساس می گردد . لزوم استمرار فعالیت های مدیریت بار و بهینه سازی مصرف انرژی، نقش استقرار واحد مدیریت انرژی در صنایع
را نمایان می سازد تا در قدم های بعدی به کمک مشاور امور مربوط به کنترل مصارف انرژی را هدایت نمایند . این مقاله به شیوه سازماندهی واحد مدیریت انرژی در صنایع اشاره دارد