سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ابراهیم زحمت کش – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
پروین ده ده زاده – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
بدآمدهای طبیعی حوادث فاجعه باری هستند که با صدمات و خسارت گسترده همراه می باشند هنگام بروز فاجعه عوامل تهدید کننده جان و مال انسان چهره نمایان تری به خود میگیرند و قربانی شدن تعدادی ازانسانهای بیگناه را به دنبال دارد یکی ازبدامدهای طبیعی که ضرورت ساماندهی و برنامه ریزی مدیریت بحران را ایجادمی کند وقوع سیل و پیامدهای آن ست ازهمان لحظه ای که بحران ایجادمیشود باید تصمیم های عمده ومهم را اتخاذکرد طی چنددهه گذشته شیوه های جدیدی برای مقابله با سیلاب ابداع شده است که اغلب این روشها ماهیتی پیشگیرانه دارند باتعبیه و اجرای طرح های مشخصی برای کاربری اراضی شهری وضع مقررات و قوانین و همچنین اموزش مردم میتوان خسارات ناشی ازسیل را به حداقل رساند و درعین حال ازصرف هزینه های سنگین و غیراقتصادی برای احداث تاسیسات مهارسیل که بسیارسرمایه برند اجتناب کرد تخمین خسارت سیل مهمترین مولفه فرایند ارزیابی سیلاب است دراین راستا تحقیق حاضر با مطالعه اسنادی درزمینه مدیریت بحران شهرها مخصوصا درزمینه سیلابهای شهری به شناسایی تاثیر عوامل طبیعی و ایجادبحرانهای ناشی ازآن دربرنامه ریزی شهری می پردازد تا راهبردهای اجرایی و مناسب جهت مدیریت بحران سیلابهای شهری ارایه گردد که نتیجه آن سازماندهی مدیریت بحران دربرنامه ریزیهای شهری و جلوگیری ازایجادسیل و کاهش زیانهای ناشی ازآن می باشد