سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه دیده ور – شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

چکیده:

سازمانهای آینده باید به خواسته های متغیر مشتریان خود و نیز جنبه های مختلف تغییرات داخلی و خارجی تکنولوژی سازمان پاسخ دهند . این امر در صورتی ممکن است که سازمان به خوبی برای
مقابله موفقیت آمیز با چالش های تحمیلی از سوی رقابت فزاینده بازار مسلح شده باشد . همچنین سازمان پذیرفته و درک کرده باشد که رقابت در برابر نیروهای جدید مستلزم استفاده اثر بخش سازمان از کلیه منابع است . بنابراین بایستی این منابع یکپارچه و متمرکز از استراتژی رقابتی سازمان پشتیبانی نمایند . در این تحقیق سازمان های مجازی شبکه ای ) ) NVO و همچنین ابزارهای NVO را برای واکنش سریع به ریسکهای پروژه با تمرکز بر تغییرات تکنولوژی معرفی می نماییم : SCM ، ERP و . CRM سپس ثابت می کنیم سازمانهای مجازی شبکه ای ساختار بهینه سازمانی برای واکنش سریع به ریسکهای پروژه با تمرکز بر تغییرات تکنولوژی در سازمانهای مدیریت پروژه هستند . در پایان شرح می دهیم چگونه واکنش سریع به ریسکهای پروژه مرتبط با تغییرات تکنولوژی یک پیشنیاز برای سازمانهای واکنش سریع مدیریت پروژه خواهد بود . این تحقیق بر صنایع مدیریت پروژه تولید انرژی متمرکز بوده لیکن متدولوژیها و مدلها برای سایر صنایع نیز کاربرد دارند .