سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه دیده ور – برنامه ریزی – شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

چکیده:

سازمانهای آینده باید به خوا سته های متغیر مشتریان خود و نیز دیگر جنبه های ریسکهای داخلی و خـارجی سـازمان پاسـخ دهنـد . ایـن امـر در صورتی ممکن است که سازمان به خوبی برای مقابله موفقیت آمیز با چالش های تحمیلی از سوی رقابت فزاینده بازار مسلح شده باشد . همچنـین سازمان پذیرفته و درک کرده باشد که رقابت در برابر نیر وهای جدید مستلزم استفاده اثر بخش سازمان از کلیه منابع است . بنابراین بایـستی ایـن منابع یکپارچه و متمرکز بر چگونگی پشتیبانی از استراتژی رقابتی سازمان باشند . در ایـن تحقیـق سـازمان هـای مجـازی شـبکه ای ) (NVO و همچنین ابزارهای NVO را برای واکنش سریع بـه ریـسکهای پـروژه معرفـی مـی نمـاییم : SCM ، ERP و .CRM سـپس ثابـت مـی کنـیم سازمانهای مجازی شبکه ای ساختار بهینه سازمانی برای واکنش سریع به ریسکهای پروژه در سازمانهای مدیریت پروژه هستند . بعد از آن شـرح می دهیم چگونه واکنش سریع به ریسکهای پروژه یک پیشنیاز برای سازمان های واکنش سریع مدیریت پروژه خواهـد بـود . در پایـان یـک مـدل فرضی برای انتقال سازمان مدیریت پروژه به سازمان واکنش سریع با بکارگیری سازمانهای مجازی شبکه ای برای واکنش سریع بـه ریـسکهای پروژه پیشنهاد گردیده است . این تحقیق متمرکز بر صنایع مدیریت پروژه تولید انرژی متم رکز بوده لیکن متدولوژیها و مدلها برای سایر صنایع نیز کاربرد دارند .