سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی جلالی – مشهد – سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی
شیوا ترقی – مشهد – سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی

چکیده:

مهمترین هدف امدادرسانی در حوادث غیر مترقبه نجات جان آسیب دیدگان وجلـوگیری از افـزایش تلفـات وصـدمات انسانی است لذا بایددرکنار گروه های جستجو , امدادونجات گروه ورزیده پزشکی هم در اولین سـاعات حادثـه درمنطقـه حاضـر باشند تا شاهد موفقیت امدادرسانی باشیم . به علت عدم وجود دستور العمل و پرتکل مشخص نحوه مدیریت بهداشـت و درمـان در حادثه , خودکفا نبودن گروه های اضطراری همراه نداشتن تجهیزات پزشکی و مایحتاج انفرادی ، عدم وجود برنامـه ریـزی از قبل طراحی شده برای نیروها ی اعزامی، انتقال نامناسب درمانگران به منطقه، ناهمگونی تخصص های اعزامی با نیازهای منطقه و عدم تفکیک وظایف بین نیروهای امدادی و درمانی و … اگثرا ناشی از عدم برنامه ریزی وپیش بینی های لازم در زمان عادی وشرایط قبل از بحران است . روند امداد رسانی در حوادث غیر م ترقبه را دچار مخـاطره جـدی نمـوده اسـت . لـذا در مقالـه بـه ارزیابی یک گروه اضطراری پزشکی با شرح وظایف ووسائل وتجهیزات کامل ونحوه حضور در منطقه آسـیب دیـده مـی پـردازد . ساختارگروه های اضطراری پزشکی در سازماندهی گروه های اضطراری باید توجه داشت که ْامداد ونجات ْدر حوادث غیر مترقبه و درمان مصدومین در ارتباط بسیار نزدیک با هم می باشـد کـه در کـشور مـا امـداد ونجـات در حـوادث متولیـان قدرتمنـدی همچون ” امدادگران سازمان هلال احمر ” و “ بسیجیان امدادگرگردانهای عاشورا و الزهرا ( س ) " دارد . باید هماهنگی بسیار نزدیک در صحنه حادثه بین این دو وجود داشته باشد . پس از این که امدادگران موفق به یافتن و خروج مصدومین حـوادث از وضـعیت مخاطره آمیز شدند واقدامات اولیه را برای آنان انجام دادند مصدومین را به نزدیک ترین گروه پزشکی مستقر در صـحنه حادثـه می رسانند . وظیفه بخش درمان هنگام بحران با تریاژ مصدومین منتقل ه شروع وبا پیگیری درمان وانتقال کامل مصدومین ادامه پیدا میکند . گروه اضطراری پزشکی متشکل از افراد دارای تخصص های مختلف است که از پیش سازماندهی شـده و در هنگـام بروز زلزله و دیگر حوادث وظیفه ارایه خدمات درمانی پیش بیمارستانی را بر عهده خواهند داشت اسـت . گـروه هـا ی اضـطرری پزشکی برای یک گروه کاملا سازمان یافته ومجهز به خود که در کمتر از ۸ ساعت وارد عمل شده و قادر به عملیـات ۳ روزه در منطقه باشد و توانایی تریاژ حداقل ۲۵۰ بیمار را در روز داشته باشد حداقل ۳۶ نفر برآورد شده است . باتوجه به ۳ شـیف کـاری در حوادث غیرمترقبه میت وان به این تعداد تا ۱۰۰ نفر اقزود . نیروی انسانی : اعضای گره اضـطراری در جـدول ذیـل آمـده اسـت . سمت ( عنوان ) شرایط تعداد سرپرست پزشک / سرپرستار – سابقه کار در اورژانس ۱ نفر مسوول تریاژ ماهرترین پزشک عمـومی / جراح عمومی گروه ۱ نفر مسوول درمان پزشک عمومی – سابقه کار در او رژانس / جراح عمـومی ۱ نفـر مـسوول انتقـال پزشـک عمومی – سابقه کار در اورژانس ۱ نفر تریاژ کننده پرستار / بهیار – سابقه کار در اورژانس ۶ نفر درمـانگر ارشـد پزشـک عمـومی – جراح عمومی – بیهوشی ۳ نفر درمانگر پرستار / بهیار – سابقه کار در اورژانس ۸ نفر مـسوول ارتباطـات سـابقه کـار بـا بیـسیم یـا اپراتوری ۱ نفر مسوول دارویی و تجهیزات تکنسین – سابقه کار در اورژانس ۱ نفر مسوول هماهنگی و خدمات مدیر / سـوپروایزر ۱ نفر تدارکات سابقه کار تدارکات ۱ نفر منشی سابقه منشیگری – آشنا به مدارک پزشکی ۱ نفر راننـده ۴ نفـر بیمـاربر / خدمـه سابقه کار در بخشهای بیمار ستانی بویژه اورژانس ۶ نفر وظایف گروه های اضطراری پزشکی : -۱ اعزام به محل حادثـه و کمـک به راه اندازی مقر درمانی -۲ تریاژ آسیب دیدگان -۳ درمان آسیب دیدگان سرپایی و درمان آسیب دیـدگانی کـه بـه اقـدامات اورژانس برای زنده ماندن نیاز دارند . -۴ هماهنگی انتقال آسیب دید گان براساس اولویت و مقصد مناسب شرح وظایف هریک از اعضای گروه های اضطراری پزشکی : در اصل مقاله به شرح وظایف هر یک از اعضای گروه در سه قسمت مختلف قبل از بحران ، حین بحران و پس از بحران پرداخته شده استنتیجه گیری : گروه های اضطراری در کشور های مختلف برای هریک از حـوادث مختلف طبیعی آموزش های لازم را دیده ولی تجهیزات وامکانات وطرح درمان مصدومین ثابت بوده وگروه اضطراری پزشکی در طی سال چند ین نوبت تمرین نموده وبا تجهیزات و امکانات و با یکدیگر آشنا می شوند . در طراحی گروه اضطراری برای مقابلـه با حوادث هسته ای ومیکروبی وشی میایی طرح درمان مصدومین وامداد تغییراتی دارد . بهرحال با وجود نیروهای جوان و ایثـاگر کشور عزیزمان که امتحان خود را بار ها پس داده است . اکنون زمان استفاده از تجر بیات گذشـته و سـازمان دهـی و آمـوزش وتمرین قبل از بحران مبتنی بر نیاز های زمان بحران می باشیم .