سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد فرهادپور – لیسانس مهندسی عمران – ۱۳۷۰ دانشگاه صنعتی شریف، فوق لیسانس مهندسی سازه – ۱۳۷۴

چکیده:

سازه های فضاکار بازشووجمع شونده اصطلاحأ به سازه هایی اتلاق می شوند که به سرعت و سهولت قابل نصب بوده و جهت استفاده مجدد بدفعات در زمان و مکانهای دیگر قابل جمع آوری میباشند. نیازبه چنین سازه هایی در جوامع بشری ازدیربازوجود داشته است. سازههای سبک کوچک و متراکم شونده ای مانند سیاه چادرعشایرکوچ رو، خیمه سرخپوستان و چادر ترکمنها درگذشته پاسخگوی چنین نیازهایی بوده اند. اکثراین سازه ها با وصل کردن میله های راست ساده درروی زمین بیکدیگر، نصب شده و با پارچه یا پوششهای دیگری پوشانده می شدند. بازکردن و نصب این سازه هاهرچندوقت زیادی نمی گرفت ، به هرحال وقتگیربود و مخصوصا در شرایط نامساعد جوی و درسطح وسیع مشکل آفرین بود.
امروزه بارشد روزافزون نیازهای بشرو رشد تکنولوژی وعلم ، پاسخهای جدیدتری برای نیازهای فوق ارائه شده اند که سازه های فضاکار بازشو و جمع شونده از جمله آنها میباشند. اجزاء این سازه ها طوری بیکدیگرمتصل شدهاند که درحالات بازشده وجمع شده، اتصال بین اجزاء سازه حفظ شده و باصرف اندکی وقت وکار، سازه بازوبسته می شود. در اینجا سعی خواهد شد که مزایا، کاربردها و انواع مکانیسم های مورد استفاده درسازه های فضاکار بازشو و جمع شونده بطور مختصر و قابل ارائه درحجم یک مقاله بیان گردد .