سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نقد علی چوپانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
سید رضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تب

چکیده:

امروزه استفاده از سازه های فضاکار بدلیل اقتصادی بودن، سرعت نصب بالاو تنوع سازه های قابل ایجاد، گسترش فراوانی یافته اند. سیستم سازه های فضاکار مرو، اولین سازه ها از این نوع در مقیاس صنعتی بودند که کاربردهای وسیعی در تولید انواع اشکال مختلف سه بعدی گنبدی، بیضوی، سهموی، برج ها، وسایر سقف ها پیدا کرده اند. علیرغم این واقعیت هنوز رفتار این نوع اتصالات بطور کامل و بهینه شناخته نشده اند. بعد از اینکه تمام اجزای سازه های فضاکار شامل پیچ، اسلیو، پین، گوی و جوش طراحی و محاسبه شدند و نیروهای مجاز هر یک از این اجزا مشخص گردید )که در قسمت اول این مقاله بدانها پرداخته شدند(، با کنار هم قرار دادن آنها تیپ مناسب مورد نظر و نیروهای مجاز هر تیپ در حالت کشش یا فشار را می توان بدست آورد. نتایج نهایی بدست آمده از این قسمت را می توان با تهیه یک برنامه کامپیوتری بهینه کرده و نهایتا با توجه به اطلاعات بدست آمده از تحلیل سازه، نوع تیپ و اجزای مورد استفاده در سازه را تعیین و انتخاب نمود.